Skip to main content

Partner Terms

Version: 2.0

These terms are only provided in Norwegian at this time, but will be provided in English in the future. For now, if you need a translation, try pasting the text into Google Translate.

VILKÅR FOR PARTNERE

Vilkårene regulerer forpliktelser i forbindelse med Partners distribusjon, klargjøring, installering og integrering for bruk av Vipps' («Selskapets») produkter («Produktene») til relevante målgrupper og potensielle Brukersteder.  

1. DEFINISJONER

Selskapet: Vipps AS org. nr 918 713 867.  Vipps er et norskregistrert betalingsforetak med konsesjon fra Finansdepartementet. Selskapet tilbyr et bredt spekter av betalings- og registreringstjenester, og er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet i henhold til finansforetaksloven §2-10.

Brukersted: Juridisk person, registrert i Enhetsregisteret eller tilsvarende offentlig register innenfor EØS-området som benytter Selskapets Produkter levert gjennom Partner.

Partner: Juridisk person, registrert i Enhetsregisteret eller tilsvarende offentlig register innenfor EØS-området som tilbyr klargjøring, installering og integrering av Selskapets Produkter levert til Brukerstedet.

2. PARTNERS FORPLIKTELSER

 1. Partner skal ha gjennomgått API checklist på github.

 2. Partner får en begrenset, ikke-eksklusiv og gjenkallelig rett til å markedsføre og formidle Produktene i sin virksomhet i forbindelse med klargjøring, installering og integrering for brukersteder. Denne retten kan ikke overføres til andre.

 3. Partner skal ved varsling om endringer i Selskapets API som medfører at Partner må gjøre endringer på sin side, gjennomføre disse innen de tidsfrister som settes for produksjonsdato og gjennomføring av endring.  

 4. Partner skal ikke distribuere eller tilrettelegge Vipps for Brukersteder som tilbyr «Ikke tillatte betalinger» i henhold til Selskapets gjeldende vilkår for bedrifter, lag og foreninger. Tilsvarende skal ikke Partner i henhold til tilsvarende vilkår legge til rette for at Vipps Logg inn brukes dersom det av lov eller praksis følger et høyt krav til sikkerhet og trygghet på at rett fysisk person logger inn eller register seg.

 5. Brukersteder som driver forretningen i strid med norsk lovgivning, foretar salg av varer eller produkter som er forbudt, eller ikke blir godkjent i Selskapets kontrollrutiner i henhold til brukerstedsvilkårene kan ikke benytte Produktene. Partner har et selvstendig ansvar for å vurdere om Brukersteder som ønsker å bruke Produktene oppfyller Selskapets vilkår.  Selskapet kan avvise brukersteder eller stanse bruk av Produktene iht vilkårene.

 6. Partner skal informere Brukersteder om de særskilte vilkår i brukerstedsavtale for netthandel og fjernsalg hvor kunden ikke er til stede og særskilte vilkår hvor sluttkunden er fysisk til stede (Vipps i kasse).

 7. Partner skal til enhver tid bruke Selskapets designmanual for å presentere logo, farge, design typografi og billedbruk slik at den visuelle identiteten, formidling og merkevareopplevelse blir tydelig. Den til enhver tid gjeldende designmanual gjøres tilgjengelig for Partner via Selskapets nettsider.

 8. Selskapets merkevarer skal fremstå som en selvstendig(e) merkevare(r). Dette innebærer at Partner kan presentere Selskapet sammen med sin egen merkevare, men ikke som om Selskapets merkevare(r) er Partners egen merkevare.

 9. Partner skal be om godkjennelse av Selskapet dersom Partner utarbeider eget materiell eller kommunikasjonsuttak som inkluderer Selskapets merkevare.

 10. Partner skal ikke gjennomføre betalinger med opprinnelse i salg eller aktiviteter som tilbys av et Brukersted eller annen tredjepart.

 11. Partner skal holde Selskapet løpende orientert om reklamasjoner på Produktene, og uten ugrunnet opphold orientere Selskapet dersom det skjer en uventet økning i antall reklamasjoner.

 12. Partner skal legge til rette for at Brukerstedene skal kunne benytte Produktene, bidra til distribusjon av disse og håndtere deler av relasjonen til Brukerstedet, inkludert førstelinje support og oppfølging av Produktene.

Dersom Partner ikke overholder ovennevnte forpliktelser kan Selskapet innskrenke muligheten for Partners distribusjon, klargjøring, installering og integrering for bruk av Produktene.

3. NÆRMERE BESKRIVELSE AV PARTNERS PLIKTER

Partner kan være en plattformpartner eller en integrasjonspartner. Definisjonen av disse finnes i Dokumentasjonen.

Produktene gjelder alle tilgjengelige i Vipps produkt porteføljen. Nærmere informasjon om Produktene er tilgjengelige på Selskapets nettside. Selskapets API finnes i Dokumentasjonen.

Partner kan implementere støtte for ett eller flere av Produktene basert på de plugins/moduler eller API som Selskapet har gjort tilgjengelig. Selskapets API og plugins/moduler med tilhørende dokumentasjonen er Selskapets eiendom også etter integrasjonen, og Selskapet kan fritt endre disse. Endringer varsles Partner skriftlig eller via Selskapets nettsider.

4. INTEGRASJON

Partner plikter å integrere Produktene i samsvar med de krav og retningslinjer Selskapet gir samt den tekniske Dokumentasjonen Integrasjonen er først ferdig og klar til å gå "live" når Partner har gjennomført stegene beskrevet i Dokumentasjonen. Partner har ansvaret for at Produktene integreres og konfigureres optimalt hos Brukerstedene. Kostnader knyttet til Partners leveranse avtales direkte mellom Partner og Brukersted. Partner plikter å bruke Vipps Partner API når det er behov for å hente informasjon om et Brukersted eller en salgsenhet.   Partner plikter å abonnere på Vipps' tekniske nyhetsbrev til utviklere, tilgjengelig på Vipps' nettsted for teknisk dokumentasjon.

5. PARTNERNØKLER

Partnere som leverer komplette løsninger til sine brukersteder kan bruke partnernøkler. Partner får dermed ett sett med API-nøkler til Vipps' APIer som fungerer for alle sine brukersteder, og det er dermed ikke nødvendig med individuelle API-nøkler for hvert brukersted. Partnernøkler kan anvendes til å foreta API-kall på vegne av Partners brukersteder (dvs. salgsenhetene som er tilknyttet den enkelte partner). Partner bruker sin egen client_id og client_secret, og spesifiserer hvilket brukersted det gjelder ved å bruke brukerstedets MSN (merchant serial number).  

Partner kan ikke bruke partnernøkler til andre formål enn det som er beskrevet i Dokumentasjonen. Partner er selv ansvarlig for å sikre at partnernøklene ikke blir publisert eller delt med uautoriserte personer eller med Brukersteder. Manglende sikring av partnernøkler øker sannsynligheten for svindel og andre potensielle tap for Partner og Partners brukersteder. Manglende sikring eller misbruk anses som et brudd på denne avtalen. Selskapet er ikke ansvarlig for tap som følger av manglende sikring av API-nøkler.

Partner skal kontakte Selskapet umiddelbart dersom man blir oppmerksom på uautorisert bruk av partnernøklene eller andre brudd på sikkerheten.

Detaljert informasjon om partnernøkler fremkommer av den til enhver tid gjeldende tekniske Dokumentasjonen.  

6. KRAV TIL FORVALTNING AV INTEGRASJON

Teknisk dokumentasjon for Partner er tilgjengelig på Vipps' nettsted for teknisk dokumentasjon under partnersiden.  

 1. Monitorering og retting av feil

  Partner plikter å monitorere sin bruk av Vipps API-er, inkludert registrering av eventuelle feilmeldinger fra API-et. Dersom Selskapet oppdager feil bruk av API-ene må Partner rette feilene senest 30 dager etter skriftlig varsel. Hvis feilene ikke er rettet etter 30 dagers varsel forbeholder Selskapet seg retten til å avslutte partnerforholdet med umiddelbar virkning.

 2. Utfasing og endringer av API

  Dersom Partner ikke oppdaterer sitt system som anvist av Selskapet, garanterer ikke Selskapet for at Produktene fungerer. Ved utfasing av et API vil forrige versjon fungere i en periode som beskrevet i "Vipps API Lifecycle". Samme sted er det dokumentert hva som er \"breaking change\" og hva som ikke er det.  

  Plugins/moduler/integrasjoner som en Partner har utviklet basert på Selskapets API slutter å fungere når det aktuelle API fases ut eller det gjøres vesentlige endringer.  

 3. Generelt om Plugin for Integrasjonspartnere

  Selskapet vil løpende vurdere hvilke plattformer det tilbys plugins/moduler for og når det anses formålstjenlig å iverksette nødvendig arbeid for å etablere offisielle plugins/moduler for en plattform. Selskapet vil informere Partner når ny offisiell plugin gjøres tilgjengelig. Partnere og Brukersteder oppfordres til å ta i bruk offisiell plugin/modul når Selskapet tilbyr dette.

 4. Selskapets plugin

  Selskapet er kun ansvarlig for løpende vedlikehold og oppgraderinger av Selskapets egne plugins/moduler. Gjeldene oversikt over Selskapets offisielle plugins moduler finnes her. Selskapet vil løpende informere Partner om endringer i eksisterende plugins/moduler. Endringer som medfører at Brukerstedet må gjøre endringer på sin side, vil varsles til både Partner og Brukerstedet samtidig, sammen med planlagt produksjonsdato for ny versjon.  

  Partner plikter å oppgradere til nyeste versjon av plugins og moduler senest 60 dager etter at de er gjort tilgjengelige. Dersom Brukerstedet velger å ikke oppdatere sitt system som anvist av Selskapet, garanterer ikke Selskapet for at Produktene fungerer.  

 5. Partners plugin(s)

  Partner som har utviklet egne plugins/moduler/integrasjoner skal løpende videreutvikle disse i henhold til de mulighetene og forbedringene som gjøres tilgjengelig i Selskapets API jf punkt 4.1. Ved større endringer i Produktene, f.eks. ved at et API fases ut og/eller plugins/moduler lanseres, oppfordres Partner til å anbefale Brukerstedene å gå over til Selskapets offisielle plugins, hvis slike finnes.

7. ONBOARDING AV BRUKERSTED

Partner skal bruke en av Selskapets prefererte metoder for å onboarde brukersteder som beskrevet på Vipps' nettsted for teknisk dokumentasjon.

8. SUPPORT BRUKERSTED

 1. Partners ansvar

  • Partner skal være kontaktpunkt for mottak av henvendelser fra Partners Brukersteder (1. linje support).
  • Dersom Partner ikke kan besvare henvendelsen skal Partner benytte Selskapets supportressurser (2. linje support).
  • Partner bør ikke henvise kunder videre til Selskapet, men fortrinnsvis kontakte Selskapet på vegne av Brukerstedet.
  • Mottar Partner henvendelser som kan innebære omdømmerisiko og/eller negativ medieomtale for Selskapet, skal Selskapet varsles umiddelbart.
 2. Selskapets ansvar

  • Selskapet skal gjøre nødvendig Dokumentasjon tilgjengelig for Partner og deres Brukersteder. Dokumentasjonen hentes fra Selskapets nettsider.
  • Selskapet skal videre sørge for at Partner får tilgang til 2. linje support, slik at Partner kan gi teknisk støtte og support til sine Brukersteder.
  • Ved behov for utvidet support fra Selskapet overfor Partner, eller Partners Brukersteder, utover det som tilbys vederlagsfritt via 2. linje support, inngås separat avtale mellom Partene.

9. TILGJENGELIGHET

Ved planlagt nedetid utover vedlikeholdsvindu som er definert i Dokumentasjonen eller Brukerstedsvilkårene, informerer Selskapet Partner i henhold til etablerte rutiner i rimelig tid før Selskapets API vil være utilgjengelig. Nedetid som følge av nødvendige sikkerhetstiltak gjennomføres umiddelbart, med informasjon til Partner så snart som mulig.   Ved uforutsett driftsavbrudd/nedetid i Selskapets API, skal Selskapet informere Partner så snart som mulig. Selskapets skal, om mulig, gi informasjon om når situasjonen forventes å være rettet.   Selskapet skal i perioder med driftsavbrudd gjøre informasjon om status tilgjengelig for Partner på offisiell nettside.

10. OPPSIGELSE

Partner kan si opp Avtalen med tre (3) måneders skriftlig varsel. Selskapet kan si opp Avtalen med seks (6) måneders skriftlig varsel. Ved vesentlig mislighold fra en Part kan den annen Part heve Avtalen med umiddelbar virkning.

11. VIRKNINGER AV OPPHØR

 1. Forholdet til Brukersted

  Ved opphør av Avtalen skal Partner i samarbeid med Selskapet gi Brukerstedene informasjon om opphør av Avtalen, hvilken betydning dette har for Brukerstedet, og hva Brukerstedet skal gjøre for å kunne fortsette å benytte Produktene. Om nødvendig kan Selskapet varsle Brukerstedene direkte.  

 2. Markedsføringsmateriell

  Etter opphør av Avtalen skal Partner ikke fremstå som Partner av Selskapet. Dette innebærer blant annet at Partner skal fjerne alle referanser til Selskapet og/eller Selskapets varemerke fra sine digitale flater, fra markedsføringsmateriale og for øvrig fjerne alle henvisninger til Selskapet.  

12. ENDRINGER

Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene med 3 måneders varsel.

13. PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger skal behandles i samsvar med personvernlovgivningen og i henhold til krav og vilkår i Partenes konsesjoner.  Hver av Partene er behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger i forbindelse med Avtalen.  Dersom en av Partene skal behandle personopplysninger på vegne av den annen Part, skal Partene inngå en særskilt databehandleravtale.

14. KONFIDENSIALITET

Hver Part skal overholde taushetsplikt og ikke avsløre for tredjemann konfidensiell informasjon som Parten har fått fra den andre Parten i forbindelse med Avtalen. Konfidensiell informasjon skal kun benyttes til oppfyllelse av Partens forpliktelser etter Avtalen. Partene skal pålegge ansatte og medhjelpere taushetsplikt som dekker kravene til taushetsplikt i Avtalen.

15. ANSVAR OG ERSTATNING

Dersom en av Partene misligholder Avtalen kan den annen Part kreve erstatning for direkte tap etter alminnelig erstatningsrettslige regler. Indirekte tap dekkes ikke. Som indirekte tap regnes for eksempel tap av data, tap av omsetning og andre følgetap.

16. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist som springer ut av Avtalen skal om mulig løses ved forhandlinger mellom Partene.  Dersom forhandlingene ikke fører frem avgjøres saken ved ordinær domstolsbehandling. Oslo er verneting.